FT06

FT06 фотоќелиите се дизајнирани да откриваат препреки во автоматските инсталации на вратите и капиите, спречувајќи судар со вратата или капијата.

Категорија

Опис

Фотоќелија

  • FT06 фотоќелиите се дизајнирани да откриваат препреки во автоматските инсталации на вратите и капиите, спречувајќи судар со вратата или капијата.
  • Се состојат од модул со инфрацрвен предавател (TKS) и модул со преиемник (RKS).
  • Ако особата или објектот го прекинат снопот на светлости кој предавателот го емитува, приемникот го активира одговарачкото релеи и ја известува контролната табла на инсталацијата за прекинувањето.
  • Фотоќелии 12-24Vac/Vdc.Внатрешна инсталација 30м, а надворешна инсталација 8м.